Datganiad hygyrchedd ar gyfer y gwasanaeth ‘Dod o hyd i lys neu dribiwnlys’

Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i gynnwys a gyhoeddir ar www.find-court-tribunal.service.gov.uk/?lng=cy

Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM sy’n gyfrifol am y wefan hon. Rydym eisiau i gymaint o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon, felly rydym wedi ceisio ei gwneud mor hygyrch â phosibl. Er enghraifft, golyga hyn y dylech allu:

Rydym hefyd wedi sicrhau ein bod wedi defnyddio iaith syml ar y wefan.

Mae gan AbilityNet gyngor ynghylch gwneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon

Mae’r wefan wedi’i phrofi gan y Ganolfan Hygyrchedd Digidol (DAC) ac mae’n bodloni’r lefel ofynnol o hygyrchedd ar gyfer cydymffurfio â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe F2.1.

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os ydych angen gwybodaeth sydd ar y wefan hon mewn fformat arall megis ar ffurf PDF hygyrch, print bras, fformat hawdd ei ddarllen neu recordiad sain neu Braille:

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn ymateb o fewn 10 diwrnod gwaith.

Riportio problemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Rydym wastad yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn canfod unrhyw broblemau nad ydynt wedi’u cynnwys ar y dudalen hon, neu’n credu nad ydym yn bodloni’r gofynion o ran hygyrchedd, cysylltwch â:

Y Weithdrefn Orfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sy’n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os ydych yn anhapus â’r ffordd rydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS) (yn agor mewn ffenest newydd).

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni’n bersonol

Gellir dod o hyd i fanylion cyswllt yr holl lysoedd a thribiwnlysoedd trwy’r gwasanaeth Dod o hyd i lys neu dribiwnlys.

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfnewid negeseuon testun ar gyfer pobl fyddar, pobl sydd â nam ar eu clyw a phobl sydd â nam ar eu lleferydd.

Mae yna ddolenni sain yn ein llysoedd a’n tribiwnlysoedd, neu os byddwch yn cysylltu â ni cyn eich ymweliad, gallwn drefnu cyfieithydd Iaith Arwyddion Prydain (BSL) ar eich cyfer.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM wedi ymrwymo i sicrhau bod ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfiaeth

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n llawn â’r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe fersiwn 2.1 safon AA.

Paratoi’r datganiad hygyrchedd hwn

Cafodd y datganiad hwn ei baratoi ar 3 Rhagfyr 2020. Cafodd ei adolygu ddiwethaf ar 24 Mehefin 2022.

Profwyd y wefan hon ar bob cam o’i hadeiladu ac mae’n destun prof Pa11y trwy gydol Mai 2022 ac asesiad Digital Accessibility Centre(DAC) llawn ar 14 Mehefin 2022.

Dyma ddyfyniad o’r adroddiad DAC yn esbonio eu methodoleg:

Y weithdrefn brofi:

“Mae'r gwasanaeth yn cael ei brofi gan dîm o archwilwyr a dadansoddwyr profiadol, llawer ohonynt yn unigolion anabl ac yn ddefnyddwyr technoleg addasol. Mae'r cyfuniad o adborth goddrychol gan ddefnyddwyr anabl ac archwiliadau technegol cynhwysfawr yn ein galluogi i fesur sut mae'r gwasanaeth yn perfformio'n dechnegol ac yn ymarferol, gan gynnig dimensiwn ychwanegol hanfodol i ganlyniadau ein profion na all dulliau eraill o brofi eu darparu.”

Profi gyda defnyddwyr:

“Cynhaliwyd archwiliadau hygyrchedd â llaw gan dîm o unigolion anabl, gan ddefnyddio ystod o dechnolegau addasol (caledwedd a meddalwedd a gynlluniwyd i hwyluso'r defnydd o gyfrifiaduron gan bobl ag anableddau).”

Archwilio technegol:

“Mae archwilio technegol yn cynnwys cymhwyso nifer o ddulliau archwilio technegol a safonau asesu cydymffurfiaeth. Mae hyn, ynghyd â gwybodaeth helaeth am WCAG, y broses o’i roi ar waith ac ymarfer byd-eang ehangach, yn rhoi hygrededd ac ansawdd pellach i wefan DAC.”