Datganiad hygyrchedd ar gyfer y gwasanaeth ‘Dod o hyd i lys neu dribiwnlys’

Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i gynnwys a gyhoeddir ar www.find-court-tribunal.service.gov.uk

Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM sy’n gyfrifol am y wefan hon. Rydym eisiau i gymaint o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon, felly rydym wedi ceisio ei gwneud mor hygyrch â phosibl. Er enghraifft, golyga hyn y dylech allu:

Rydym hefyd wedi sicrhau ein bod wedi defnyddio iaith syml

Mae gan AbilityNet gyngor ynghylch gwneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych anabledd.

Adborth a gwybodaeth gyswllt

accessible PDF, large print, easy read or braille then email <url> Os ydych angen gwybodaeth sydd ar y wefan hon mewn fformat arall megis ar ffurf PDF hygyrch, print bras, fformat hawdd ei ddarllen neu braille, yna

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn ymateb o fewn 10 diwrnod gwaith.

Riportio problemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Rydym wastad yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn cael unrhyw broblemau nad ydynt wedi’u cynnwys ar y dudalen hon, neu’n credu nad ydym yn bodloni’r gofynion o ran hygyrchedd, cysylltwch â

Y Weithdrefn Orfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sy’n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych chi’n fodlon gyda’r ffordd rydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS) (agor mewn ffenestr newydd).

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni’n bersonol

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfnewid negeseuon testun ar gyfer pobl byddar, pobl sydd â nam ar eu clyw a phobl sydd â nam ar eu lleferydd.

Mae yna ddolenni sain yn ein llysoedd a’n tribiwnlysoedd, neu os byddwch yn cysylltu â ni cyn eich ymweliad, gallwn drefnu cyfieithydd Iaith Arwyddion Prydain (BSL) ar eich cyfer.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae GLlTEM wedi ymrwymo i sicrhau bod ei wefannau yn hygyrch, a hynny yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Gyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfiaeth

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n llawn â’r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe fersiwn 2.1 safon AA.

Paratoi datganiad hygyrchedd

Cafodd y datganiad hwn ei baratoi ar 3 Rhagfyr 2020. Cafodd ei adolygu ddiwethaf ar 3 Rhagfyr 2020.

Profwyd y wefan hon ar bob cam o'i chreu ac mae’n amodol ar brofi Pa11y drwy gydol mis Tachwedd 2020 ac asesiad Digital Accessibility Centre(DAC) llawn ar 23 Tachwedd 2020.

Dyma ddyfyniad o’r adroddiad DAC yn esbonio eu methodoleg:

Gweithdrefn brofi:

“Mae'r gwasanaeth yn cael ei brofi gan dîm o archwilwyr a dadansoddwyr profiadol, llawer ohonynt yn unigolion anabl ac yn ddefnyddwyr technoleg addasol. Mae'r cyfuniad o adborth goddrychol gan ddefnyddwyr anabl ac archwiliadau technegol cynhwysfawr yn ein galluogi i fesur sut mae'r gwasanaeth yn perfformio'n dechnegol ac yn ymarferol, gan gynnig dimensiwn ychwanegol hanfodol i ganlyniadau ein profion na all dulliau eraill o brofi eu darparu.”

Profi defnyddwyr:

“Cynhaliwyd archwiliadau hygyrchedd â llaw gan dîm o unigolion anabl, gan ddefnyddio ystod o dechnolegau addasol (caledwedd a meddalwedd a gynlluniwyd i hwyluso'r defnydd o gyfrifiaduron gan bobl ag anableddau).”

Archwilio technegol:

“Mae archwilio technegol yn cynnwys cymhwyso nifer o ddulliau archwilio technegol a safonau asesu cydymffurfiaeth. Mae hyn, ynghyd â gwybodaeth helaeth am WCAG, y broses o’i roi ar waith ac ymarfer byd-eang ehangach, yn rhoi hygrededd ac ansawdd pellach i wefan DAC.”